Algemene Voorwaarden

 

Inhoud van de lessen

D.m.v een intakegesprek wordt in overleg met de klant/ leerling besproken waar hij of zij begeleiding in gaat krijgen.

Vanaf dat moment zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Tijdens het intakegesprek worden afspraken gemaakt over de frequentie en de inhoud van de lessen.

 

Aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud

Lena's Bijles doet haar uiterste best om zoveel mogelijk vooruitgang te boeken met de leerling. Ze is echter niet aansprakelijk voor een eventueel gebrek aan vooruitgang bij de leerling.

Lena's Bijles gaat een inspanningsverplichting aan maar geen resultaatverplichting, wat wil zeggen dat zij geen resultaat kan garanderen. 

 

Prijzen en betalingen

Alle tarieven zijn netto tarieven.

De betalingen worden achteraf, per week middels een betalingsverzoek aan de ouder(s)/verzorger(s)verstuurd. Deze dient binnen 8 dagen te worden betaald.

Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen kan Lena's Bijles de overeenkomst stopzetten.

 

Lena's Bijles is gerechtigd haar tarieven eenmaal per jaar marktconform te verhogen. Een dergelijke verhoging wordt uiterlijk 2 weken voor het einde van het desbetreffende schooljaar (15 juli) schriftelijk, via whatsapp of per mail aan de leerling of zijn/ haar ouder(s)/verzorger(s) medegedeeld en zal gelden met ingang van het nieuwe schooljaar (1 september)

De geldende tarieven kunt u vinden onder het kopje tarieven zoals vermeld op de website.

 

Annulering van lessen

Afspraken voor de lessen dienen uiterlijk 24 uur van te voren afgezegd te worden. Indien dit niet op tijd gebeurt is Lena's Bijles genoodzaakt het uurtarief in rekening te brengen.

 

Lena's Bijles behoudt zich het recht om zonder opgaaf van reden uw lessen te verzetten of te annuleren. Zij zal wel haar uiterste best doen om u daarover tijdig te informeren en waar mogelijk een nieuwe afspraak te plannen. Zij is niet aansprakelijk indien het onmogelijk blijkt u vooraf te contacteren.

 

Privacy

Lena's Bijles heeft een geheimhouding van hetgeen haar uit hoofde van haar beroepsuitoefening ter kennis komt in verband met de begeleiding van de leerling. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet doorgespeeld aan derden zonder toestemming van de ouder(s)/ verzorger(s).

 

Beëindiging overeenkomst

De overeenkomst met Lena's Bijles eindigt nadat de laatste afspraak heeft plaatsgevonden en de kosten volledig zijn voldaan.

Opzegging van de individuele bijles is mogelijk na een persoonlijk of telefonisch overleg met Lena's Bijles en met inachtneming van een opzegtermijn van 2 afspraken.

Lena's Bijles kan de overeenkomst beëindigen zonder opgaaf van reden. Lena's Bijles zal dit schriftelijk, via whatsapp of per mail aankondigen aan de ouder(s)/ verzorger(s) van de leerling

 

Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen door de leerling of de ouder(s) / verzorger(s) van de leerling kan Lena's Bijles de leerling de toegang tot de les ontzeggen en de begeleiding per direct stopzetten.

Lena's Bijles zal dit schriftelijk, via whatsapp of per mail aankondigen.